Staff Interview

象のイラスト

2022.11.21

เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และเป็นความคุ้มค่าที่ได้รู้สึกว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยขณะพูดคุยถึงเป้าหมายของเรา

การถ่ายทอดทักษะและความรู้สู่ไลน์ผลิต คือ งานในแต่ละวัน

ได้จัดการส่วนหนึ่งของไซต์การผลิตในฐานะ Production Assistant Supervisor ครับ
งานคือคือผลิตสินค้าตรงเวลาตามที่ลูกค้าร้องขอ
พูดอีกนัยหนึ่ง คือการจัดการการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตครับ ด้วยเหตุนี้ งานหลักในทุกๆวันของผมคือการวางแผนกำลังคนที่จำเป็นสำหรับการผลิต การจัดการ และการให้ความรู้แก่ Leader และ Chief Leader ที่ควบคุมหน้างานการผลิตครับ

รู้สึกได้ถึงการก้าวไปข้างหน้า

จากการบริหารเรื่องคน ก็มีบางครั้งที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ตัวเราเองได้คาดหวังไว้ครับ มีบางครั้งที่งานไม่ได้ถูกทำตามมาตรฐานที่กำหนดบ้าง, หรือ มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทบ้าง แต่ผมจะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมโดยพูดคุยกับทุกคนในทีมทุกครั้งและตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
ผมคิดว่าความภูมิใจของงานนี้คือการได้รู้สึกถึงการก้าวไปข้างหน้าทีละเล็กน้อยโดยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีพูดคุยและมาตรการรับมือต่อปัญหาด้วยกันทุกคน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้

ในอนาคตอยากจะร่วมมือกับทีมทุกๆคนเพื่อทำ Kaizen การป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทและลดค่าใช้จ่ายให้กับหน้างานมากกว่านี้ โดยใช้ประสบการณ์การบริหารเรื่องคนให้มาเป็นประโยชน์ไปด้วยครับ
เมื่อทำดังนี้แล้ว จะเป็นการเพิ่มสิ่งที่ตัวเราเองสามารทำได้ให้ค่อยๆมากขึ้น และผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นผลกับการเติบโตของตัวผมเองด้วยครับ

オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว